کارت خرید

سرور مجازی واقع در دیتاسنتر OVH فرانسه

سرورمجازی فرانسه - 512MB

512MB Ram
1Core CPU
15GB SSD
France Location
150GB Trafic
Yes Firewall

سرور مجازی فرانسه - 1GB

1GB Ram
1Core CPU
20GB SSD
France Location
Unlimited Trafic
Yes Firewall

سرور مجازی فرانسه - 2GB

2GB Ram
2Core CPU
40GB SSD
France Location
Unlimited Trafic
Yes Firewall

سرور مجازی فرانسه - 5GB

5GB Ram
2Core CPU
80GB SSD
France Location
Unlimited Trafic
Yes Firewall